Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ bảy, ngày 16 tháng 1 năm 2021  
  • Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam: Trợ lực khách hàng và thành viên vượt khó

    Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam: Trợ lực khách hàng và thành viên vượt khó

    Đại dịch Covid -19 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều thành viên của các Qũy tín dụng nhân dân (QTDND), từ đó tác động không nhỏ đến hoạt động của hệ thống QTDND. Chưa kể là các khách hàng Doanh nghiệp và cá nhân là của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cũng đang gặp nhiều khó khăn vì đại dịch, từ đó ảnh hưởng tới Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

Top