Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 21 tháng 1 năm 2020  

Những hiện tượng thiên văn lý thú năm 2020

Ngoài những trận mưa sao băng thường niên, năm 2020 sẽ có nhiều lần siêu Trăng và nguyệt thực nửa tối mà ở Việt Nam có thể quan sát được.

Top