Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Chủ nhật, ngày 25 tháng 8 năm 2019  

Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030

Đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm các nước dẫn đầu ASEAN về trình độ sáng tạo, bảo hộ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ.

Top