Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ năm, ngày 29 tháng 6 năm 2017  

Nông dược HAI thông qua kế hoạch doanh thu 1.615 tỷ đồng năm 2017

Ngày 28/6/2017, Công ty Cổ phần Nông dược HAI đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017. Với việc thông qua tất cả các nội dung quan trọng, trong năm 2017, công ty đặt kế hoạch doanh thu ở mức 1,615 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 105 tỷ đồng, dự kiến trả cổ tức tối thiểu 5%.

  • Nông dược HAI thông qua kế hoạch doanh thu 1.615 tỷ đồng năm 2017

    Nông dược HAI thông qua kế hoạch doanh thu 1.615 tỷ đồng năm 2017

    Ngày 28/6/2017, Công ty Cổ phần Nông dược HAI đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017. Với việc thông qua tất cả các nội dung quan trọng, trong năm 2017, công ty đặt kế hoạch doanh thu ở mức 1,615 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 105 tỷ đồng, dự kiến trả cổ tức tối thiểu 5%.

Top