Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 11 tháng 8 năm 2020  

Thúc đẩy chuyển dịch lao động nông thôn

Để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người nông dân, bên cạnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm thì chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn cũng là giải pháp cần được chú trọng.

Top