Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 20 tháng 11 năm 2018  

Nhiều thay đổi về cách tính lương

Nghị định 121/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013 ngày 14-5-2013 của Chính phủ quy định rõ 5 nguyên tắc để doanh nghiệp xây dựng định mức lao động làm cơ sở trả lương cho người lao động

Top