Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ hai, ngày 1 tháng 6 năm 2020  

Ngân hàng chùn bước trước kế hoạch niêm yết

Năm 2020, tất cả các ngân hàng phải đưa cổ phiếu lên sàn, song do tác động bởi dịch Covid-19 nhà băng "chùn" bước triển khai kế hoạch niêm yết.

Top