Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019  

Trọng tâm mùa đại hội cổ đông ngân hàng 2019 là gì?

Các ngân hàng đang lần lượt thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019. Nhiều ngân hàng trong năm nay sẽ bầu HĐQT nhiệm kỳ mới.

Top