Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ năm, ngày 18 tháng 7 năm 2019  
  • Tiền tiếp tục chảy mạnh vào bảo hiểm

    Tiền tiếp tục chảy mạnh vào bảo hiểm

    6 tháng đầu năm, doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường tăng 17%. Tăng trưởng của bảo hiểm nhân thọ duy trì tốc độ cao gấp hơn 2 lần so với bảo hiểm phi nhân thọ.

Top