Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 16 tháng 10 năm 2018  
  • Hướng dẫn hợp nhất cơ quan Đảng với cơ quan chuyên môn trong doanh nghiệp nhà nước

    Hướng dẫn hợp nhất cơ quan Đảng với cơ quan chuyên môn trong doanh nghiệp nhà nước

    Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Văn bản số 17-HD/BTCTƯ ngày 5-10-2018 hướng dẫn thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối theo Quy định số 69-QĐ/TƯ ngày 13-2-2007 của Ban Bí thư khóa XII.

Top