Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2019  
  • Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam

    Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam

    Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định văn học, báo chí là một vũ khí sắc bén, một bộ phận không thể thiếu được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Cả cuộc đời Người gắn liền với sự nghiệp báo chí. Người là người sáng lập, người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam.

Top