CÁCH SỬ DỤNG EITHER VÀ NEITHER CHUẨN KHÔNG CẦN CHỈNH

Cùng thể hiện sự phủ định nhưng cách sử dụng either và neither lại có sự khác biệt rõ ràng. Học ngữ pháp tiếng Anh chắc chắn phải phân biệt rạch ròi được điều này. Để giúp bạn hiểu rõ hơn cách dùng either neither hãy tham khảo các hướng dẫn dưới đây nhé.

1. Định nghĩa cấu trúc

Muốn biết cách sử dụng either và neither, tiên phong bạn phải hiểu được ý nghĩa của từng dạng .
Được xem như là dạng phủ định của “ both ” và phối hợp với một động từ số ít ở dạng chứng minh và khẳng định, “ Neither ” có 2 vị trí thường gặp :

– Đứng sau từ nối giữa 2 vế câu, sau đó đến trợ động từ và động từ chính. Lưu ý, trợ động từ đứng sau neither ở dạng khẳng định.

Ví dụ : I don’t drink enough water, and neither do you. ( Tôi không uống đủ nước và bạn cũng vậy ) .
– Đứng ở đầu câu và vị trí trong câu sẽ bị biến hóa thành “ Neither + trợ động từ + S ” .
Ví dụ : Neither student prepared for the final exams ( Không một học viên nào sẵn sàng chuẩn bị trước cho bài kiểm tra cuối kì ) .
Sử dụng either và neither bạn phải hiểu ý nghĩa từng dạng
Được dùng với động từ ở dạng số ít, dạng khẳng định chắc chắn và thường vận dụng cho dạng câu hỏi và câu phủ định, “ Either ” thường đứng ở cuối câu và not either tương tự với neither .
Ví dụ : Jack doesn’t study there, and Laura doesn’t either. ( Jack không học ở đây và Laura cũng như vậy ) .
Như vậy, về cách sử dụng either và neither theo mặt ngữ nghĩa là khá tương đương nhau. Điểm độc lạ dễ nhận ra chính là cách sử dụng trợ động từ theo neither ở thể khẳng định chắc chắn, theo either là phủ định. Nhìn chung cách sử dụng “ Either ” và “ Neither ” trong câu được vận dụng linh động tùy từng ngữ cảnh và nội dung muốn truyền tải. Với “ Either ” vị trí sẽ thường đứng cuối câu, phía sau trợ động từ dạng phủ định như do not / does not / did not. Còn “ Neither ” sẽ đứng sau trợ từ nối 2 vế trong câu ( thường dùng trợ từ “ and ” ), sau đó dùng trợ động từ dạng khẳng định chắc chắn như do / does / did bởi bản thân “ Neither ” đã mang nghĩa phủ định và ở đầu cuối là các động từ chính .

2. Cách sử dụng either và neither trong tiếng Anh

Như đã khám phá sơ bộ ở trên, tất cả chúng ta cùng đi vào cụ thể cách sử dụng either và neither dưới đây .

a. Cách dùng “neither”

Có 4 cách dùng neither, đơn cử
– Neither + Danh từ số ít : trong cấu trúc này, “ neither ” đóng vai trò là một từ xác lập trước danh từ số ít .
Ví dụ : Neither student do homework. ( Không một học viên nào làm bài tập về nhà. )
– Neither of + từ xác lập + danh từ số nhiều : khi neither đi cùng với of thì cấu trúc này sẽ đứng trước các từ xác lập như : a, an, the, my, his, her, our, their, this, that, … và danh từ số nhiều .
Ví dụ : Neither of students wanted to fail in this exams. ( Không một học viên nào muốn rớt kì kiểm tra này. )
Neither dùng để trả lời khi người đối diện nói điều phủ định
– Neither of + đại từ tân ngữ : cấu trúc này thì động từ sẽ để ở dạng số ít. Tuy nhiên có 3 đại từ mà chủ từ của nó ở dạng số nhiều đó là : you, us và them .
Ví dụ : Neither of us want to lose this football match. ( Không ai trong tất cả chúng ta muốn thua trong trận bóng đá này. )
– Dùng “ Neither ” trong câu vấn đáp ngắn : khi một người nói phủ định một điều gì và bạn đồng ý chấp thuận với họ thì lúc hãy dùng neither để vấn đáp .
Ví dụ 1 :
A : I don’t want to play that game. It’s boring. ( A : Tôi không muốn chơi game đó. Nó chán lắm. )
B : Neither do I. ( B : Tôi cũng vậy ) .
A : I have never read this book before. ( A : Tôi chưa khi nào đọc quyển sách này ) .
B : Neither have I. ( B : Tôi cũng thế ) .
Ví dụ 2 :
A : You think white T-shirt and pink T – shirt is suit me ? ( A : Bạn nghĩ áo phông thun trắng hay áo phông thun hồng thì hợp với tôi ? ) .
B : Neither ( Không cái nào cả ) .

b. Cách dùng “either”

Trường hợp của either có đến 6 trường hợp .
– Either + Danh từ số ít : cấu trúc được sử dụng như một từ xác lập trước danh từ số ít .
Ví dụ : I don’t like eating seafood so I don’t want to go to either restaurant. ( Tôi không thích ăn món ăn hải sản do đó tôi cũng không muốn đến một nhà hàng hải sản nào cả. )
– Either of + từ xác lập + danh từ số nhiều
Ví dụ : Either of the players will win this football match. ( Một trong hai đối thủ cạnh tranh sẽ thắng trận bóng này ) .
– Either of + đại từ tân ngữ
Ví dụ : Do either of you have a pen I can borrow ? ( Có ai trong mọi người có bút cho tôi mượn được không ? ) .
Either dùng để trả lời khi người đối diện nói điều khẳng định
– “ Either ” khi được sử dụng độc lập trong câu thì nó nghĩa là người nói không chăm sóc đến sự lựa chọn và đôi lúc nó còn đi với từ “ one ” .
Ví dụ :
A : What kind music do you often listen to ? Pop music or country music ? ( A : Bạn thích nghe loại nhạc nào ? Nhạc pop hay nhạc đồng quê ? )
B : Either / Either one. ( B : Cái nào cũng được )
– Dùng “ Either ” trong câu vấn đáp ngắn : nếu too ” và “ also ” được dùng trong câu khẳng định chắc chắn ý chỉ sự đồng ý chấp thuận với điều người nói đề cập thì either cũng tương tự như, chỉ khác là được dùng trong câu mang ý phủ định .
Ví dụ :
A : I am not upset with his failure. ( A : Tôi không tuyệt vọng với thất bại của anh ấy. )
B : I am not either. ( B : Tôi cũng không. )

– Dùng “Either” thay thế cho “Neither”: either + động từ thể phủ định có thể thay thế cho neither + động từ thể khẳng định.

Ex : I am neither lazy nor strict .
-> I am not either lazy or strict. ( Tôi vừa không lười vừa không khó chiều chuộng. )
Ý nghĩa giữa either và neither là đối lập
Cách sử dụng either và neither trong tiếng Anh có nhiều nét giống nhau, vì thế, bạn cần nắm chắc từng cấu trúc và biết cách phân biệt được chúng. Ở đây tất cả chúng ta chú ý quan tâm vào 2 điểm chính
– Nếu “ either ” phối hợp trợ động từ thể phủ định ( do not / does not / did not ) thì “ neither ” phối hợp với động từ thể khẳng định chắc chắn ( do / does / did ). Bạn chú ý sẽ thấy “ neither ” đã có “ n ” đứng trước ( n được viết tắt từ not ) do đó phải phối hợp với trợ động từ thể chứng minh và khẳng định .
– “ Either ” nằm cuối của câu và sau trợ động từ thể phủ định, trong khi đó “ Neither ” đứng sau từ nối giữa 2 vế câu ( thường là “ and ” ), sau đó là trợ động từ và động từ chính. Thêm vào đó, “ Neither ” cũng được dùng để rút gọn câu vấn đáp với nghĩa “ cũng không ” .

3. Cấu trúc either or và neither nor

Cách sử dụng either và neither còn được mở rộng với cấu trúc either or và cấu trúc neither nor. Cách sử dụng either or là gì và neither nor không chỉ ứng dụng trong lý thuyết ngữ pháp mà còn được dùng nhiều cả trong giao tiếp tiếng Anh hằng ngày.

Cấu trúc chung : Either / neither + danh từ + or / nor + danh từ số ít / nhiều + động từ số ít / nhiều …
+ Đối với cấu trúc này thì động từ phải chia theo danh từ sau “ or ” hoặc “ nor ”. Nếu danh từ số ít thì động từ chia ở ngôi thứ ba số ít và ngược lại .
+ Trong trường hợp “ or ” hoặc “ nor ” Open một mình trong câu không có “ either ” hoặc “ neither ” thì địa thế căn cứ theo danh từ theo sau nó để chia động từ .
Ví dụ : – Either / Neither Laura or / nor her classmates are going to visit London this summer. ( Mùa hè này, Laura và bạn cùng lớp không dự tính đi đến London ) .
Neither...nor và either...or được dùng nhiều trong giao tiếp
Cách sử dụng either or và neither nor hoàn toàn có thể đơn cử theo từng cấu trúc như sau :
– “ Either … or ” dùng để chỉ năng lực hoàn toàn có thể xảy ra so với một trong số hai đối tượng người tiêu dùng được đề cập tới .
Cấu trúc : Either + danh từ / đại từ + or + danh từ / đại từ

Ví dụ: Either Laura or Mark will be the winner. (Hoặc Laura hoặc Mark sẽ là người chiến thắng.)
Lưu ý: trường hợp cụm “Not…either…or”dùng để phủ định cả 2 khả năng trong câu.

Ví dụ: I don’t think either Laura or Mark will be the winner. (Tôi không nghĩ hoặc Laura hay Mark sẽ là người chiến thắng.)
– “Neither…nor” mang ý nghĩa “không…cũng không…” chỉ sự phủ định cho cả 2 sự vật, người được nhắc tới.

Cấu trúc : Neither + danh từ / đại từ + nor + danh từ / đại từ
Trong đó, cụm “ Neither … nor ” tương đương với “ Not … either … or ” ở chú ý quan tâm trên .
Ví dụ : Neither John nor Laura will be the winner. ( Cả John và laura sẽ không là người thắng lợi ) .

4. Bài tập ứng dụng cách sử dụng either và neither

Với những hiểu biết về cách sử dụng either và neither kể trên, 1 số ít bài tập either or neither nor, either – neither dưới đây sẽ là giải pháp tốt nhất giúp bạn củng cố kỹ năng và kiến thức

 1. Neither Laura nor her classmates … going to the park today .
 2. is B. are C. were
 3. … I or my mother am a doctor .
 4. Neither B. Either C. Not
 5. He doesn’t go picnic this weekend and they don’t, …
 6. too B. neither C. either
 7. Jane should prepare for the exams and … should you .
 8. either B. neither C. so
 9. I don’t like listening to music, …
 10. either B. too

  C. neither

Không gian học lý tưởng tại English Town
Trong ngữ pháp tiếng Anh, trợ động từ either và neither thường dễ gây nhầm lẫn và dùng sai, đặc biệt quan trọng với những người mới học. Do vậy việc củng cố ngữ pháp trợ động từ trong tiếng Anh sẽ giúp người dùng hiểu rõ hơn ý nghĩa và cách dùng đúng chuẩn các trợ động từ, đặc biệt quan trọng trong văn viết. Với các bài tập either or neither nor kể trên, English Town kỳ vọng đã phân phối cho bạn một khối lượng kỹ năng và kiến thức tiếng Anh ứng dụng trong thực tiễn và đơn thuần nhất. Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm các bài kiểm tra từ vựng, ngữ pháp trực tuyến được cung ứng tại English Town để tự nhìn nhận sự văn minh của mình và khắc sâu kiến thức và kỹ năng mới học được .
Bên cạnh việc rèn luyện các kỹ năng và kiến thức tiếp xúc, những người mới học tiếng Anh hoàn toàn có thể trang bị kỹ năng và kiến thức ngữ pháp bằng các chương trình học hỗ trợ 4 kiến thức và kỹ năng hay các lớp học ngữ pháp sâu xa với phương pháp học ngữ pháp mới phát minh sáng tạo, hiệu suất cao. Để biết thêm và thưởng thức tiếng Anh nhiều hơn trong môi trường tự nhiên 100 % tiếng Anh, bạn hoàn toàn có thể liên hệ với TT bất kể khi nào. Đội ngũ giảng viên tâm ý tại English Town chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón và trợ giúp bạn !

Đáp án:   1. B       2.B         3.C       4.C              5.A

Source: https://tbdn.com.vn
Category: Tiếng Anh

Viết một bình luận