Đại Từ Không Xác Định | EF | Du Học Việt Nam

Đại từ không xác lập không ám chỉ đến một người, khu vực hay vật đơn cử. Trong tiếng Anh, có một nhóm đại từ không xác lập đặc biệt quan trọng được dùng để định lượng hoặc phân chia, đứng trước bằng các từ any, some, every, và no .

  Người Nơi chốn Đồ vật
Tất cả everyone
everybody
everywhere everything
Một phần (khẳng định) someone
somebody
somewhere something
Một phần (phủ định) anyone
anybody
anywhere anything
Không no one
nobody
nowhere nothing

Đại từ không xác lập với some và any thường được dùng để miêu tả số lượng không xác lập và không không thiếu theo cùng một cách mà some và any được dùng một mình .
Đại từ không xác lập được đặt trong cùng một vị trí như một danh từ ở trong câu trong câu .

Danh từ Đại từ không xác định
I would like to go to Paris this summer. I would like to go somewhere this summer.
Jim gave me this book. Someone gave me this book.
I won’t tell your secret to Sam. I won’t tell your secret to anyone.
I bought my school supplies at the mall. I bought everything at the mall.

Khẳng định

Trong các câu khẳng định, đại từ không xác định sử dụng với some để mô tả một số lượng không xác định, đại từ không xác định với every được sử dụng để mô tả một đại lượng hoàn chỉnh, và đại từ với no được sử dụng để mô tả sự vắng mặt. Đại từ không xác định với no thường được sử dụng trong các câu khẳng định với ý nghĩa phủ định, nhưng đây không phải là những câu phủ định bởi vì chúng thiếu từ not.

Ví dụ
 
 • Everyone is sleeping in my bed.
 • Someone is sleeping in my bed.
 • No one is sleeping in my bed.
 • I gave everything to Sally.
 • He saw something in the garden.
 • There is nothing to eat.
 • I looked everywhere for my keys.
 • Keith is looking for somewhere to live.
 • There is nowhere as beautiful as Paris.

Any và đại từ không xác lập được hình thành với nó cũng hoàn toàn có thể được sử dụng trong các câu chứng minh và khẳng định với ý nghĩa thân thiện với every : bất kể người nào, bất kỳ nơi nào, bất kể điều gì, v.v ….

Ví Dụ
 • They can choose anything from the menu.
 • You may invite anybody you want to your birthday party.
 • We can go anywhere you’d like this summer.
 • He would give anything to get into Oxford.
 • Fido would follow you anywhere.

Câu phủ định

Các câu phủ định chỉ hoàn toàn có thể được hình thành với các đại từ không xác lập có chữ any .

Ví Dụ
 • I don’t have anything to eat.
 • She didn’t go anywhere last week.
 • I can’t find anyone to come with me.

Nhiều câu phủ định bao gồm một đại từ không xác định với any có thể được biến thành câu khẳng định với một ý nghĩa phủ định bằng cách sử dụng một đại từ vô thời hạn với no. Tuy nhiên, có một sự thay đổi trong ý nghĩa với cách biến đổi này: câu bao gồm một đại từ không xác định với no mạnh hơn, và có thể hàm ý nội dung cảm xúc như sự dứt khoát, sự vô vọng, sự tức giận, v.v…

Ví Dụ
 • I don’t know anything about it. = neutral
 • I know nothing about it. = defensive
 • I don’t have anybody to talk to. = neutral
 • I have nobody to talk to. = hopeless
 • There wasn’t anything we could do. = neutral
 • There was nothing we could do. = defensive/angry

Câu hỏi phủ định

Đại từ không xác lập với every, some, and any hoàn toàn có thể được sử dụng để tạo thành các câu hỏi phủ định. Những câu hỏi này thường hoàn toàn có thể được vấn đáp bằng ” yes ” hoặc ” no ”
Đại từ hình thành với any and every được sử dụng để hình thành câu hỏi thực sự, trong khi với some thường ý niệm là một câu hỏi mà tất cả chúng ta đã biết hoặc câu vấn đáp hoài nghi .

Ví Dụ
 • Is there anything to eat?
 • Did you go anywhere last night?
 • Is everyone here?
 • Have you looked everywhere?

Những câu hỏi này có thể được chuyển thành câu hỏi sai hoặc hùng biện bằng cách làm cho chúng thành dạng phủ định. Người nói, khi đặt ra một câu hỏi thuộc loại này, đang chờ đợi câu trả lời là “no”.

Ví Dụ
 • Isn’t there anything to eat?
 • Didn’t you go anywhere last night?
 • Isn’t everyone here?
 • Haven’t you looked everywhere?

Some và đại từ được hình thành với nó chỉ được sử dụng trong các câu hỏi mà tất cả chúng ta nghĩ rằng tất cả chúng ta đã biết câu vấn đáp hoặc là câu hỏi không đúng ( lời mời, nhu yếu, v.v. ) Người hỏi những câu hỏi này đang chờ câu vấn đáp là ” Yes ” .

Ví Dụ
 • Are you looking for someone?
 • Have you lost something?
 • Are you going somewhere?
 • Could somebody help me, please? = request
 • Would you like to go somewhere this weekend? = invitation

Những câu hỏi này hoàn toàn có thể được thực thi rõ ràng hơn nếu chúng được đặt dưới dạng phủ định. Trong trường hợp này, người nói chắc như đinh sẽ nhận được câu vấn đáp ” Yes ” .

Ví Dụ
 • Aren’t you looking for someone?
 • Haven’t you lost something?
 • Aren’t you going somewhere?
 • Couldn’t somebody help me, please?
 • Wouldn’t you like to go somewhere this weekend?

Source: https://tbdn.com.vn
Category: Tiếng Anh

Viết một bình luận