Cách dùng “if” và “whether” trong câu trần thuật

Rất nhiều bạn không hề phân biệt được khi nào thì dùng ” if ” khi nào thì dùng ” whether ” trong khi hoc tiếng Anh. Bài ngày hôm nay sẽ xử lý yếu tố đó cho các bạn .

Cả hai từ whether và if đều được sử dụng để ra mắt câu hỏi “ Yes / No Question ” trong câu gián tiếp .

E.g. :

• He asked me whether I felt well. ( Anh ấy hỏi tôi rằng liệu tôi có cảm thấy khỏe hay không ? )

• We’re not sure if they have decided. ( Chúng tôi không chắc liệu họ đã quyết định hành động chưa ? )

Tuy nhiên, bạn cần PHÂN BIỆT CÁCH SỬ DỤNG hai từ IF và WHETHER trong những trường hợp sau đây :

1. Sau động từ discuss thì thường người ta hay dùng whether hơn là if

E.g. :

• We discussed whether he should be hired. ( Chúng tôi đã bàn luận xem liệu có nên thuê anh ấy hay không ? )

• They discussed whether to invest in the new idea. ( Họ đã luận bàn xem liệu có nên góp vốn đầu tư cho sáng tạo độc đáo mới hay không ? )

2. Sau giới từ thì tất cả chúng ta chỉ dùng whether

E.g. :

• We talked about whether we should go or not. ( Chúng tôi đang bàn xem liệu tất cả chúng ta có nên chuyển đi hay không ? )

• I looked into whether he should stay. ( Tôi đang xem xét liệu anh ta có nên ở lại hay không ? )

3. Với động từ nguyên thể ( To infinitive ) thì tất cả chúng ta chỉ dùng whether mà không dùng if

E.g. :

• She can’t decided whether to buy the house or wait. ( Cô ấy không hề quyết định hành động được nên mua ngôi nhà hay liên tục chờ thêm nữa )

• He considered whether to give up the position or quit next year. ( Anh ấy đang xem xét xem nên từ bỏ vị trí này hay là bỏ việc vào năm tới )

4. Whether được dùng mang tính nghi thức xã giao hơn, còn if được dùng với trường hợp suồng sã, thân thương

E.g. :

• Let me know whether you will be able to attend the conference. ( Hãy cho tôi biết nếu bạn hoàn toàn có thể tham gia buổi hội thảo chiến lược )

• The CEO will decide whether this is a risk work taking. (Ban giám đốc đang cân nhắc xem liệu điều đó có đáng để mạo hiểm hay không?)

• He asked if she had seen that film. ( Anh ấy hỏi xem liệu cô ấy đã xem phim đó chưa ? )

• She wondered if Tom would be there the day after. ( Cô ấy đang do dự liệu Tom có ở đây ngày mai không ? )

Source: https://tbdn.com.vn
Category: Tiếng Anh

Viết một bình luận