1. For all his ______, he never really connects with other people. (SOCIAL) 2. The work was done well thanks to their ______

1. For all his ______, he never really connects with other people. (SOCIAL)
2. The work was done well thanks to their ______ attitude. (OPERATE)
3. Her ______ is more important to her than anything else. (DEPEND)
4. They are discussing the ______ of the effectiveness of the system.
(MAXIMUM)

2 bình luận về “1. For all his ______, he never really connects with other people. (SOCIAL) 2. The work was done well thanks to their ______”

 1. 1. unsociability
  vì sau his/her/their/my/its phải là danh từ (noun) và cả nguyên văn từ đằng sau nữa nên thêm un cho phù hợp
  2. operant
  vì có sau their và trước danh từ nên chọn tính từ (adjective)
  3. dependency 
  sau her là danh từ
  4. maximum
  có sau the và trước of nên chọn danh từ (để nguyên)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới