1.If she had a watch, she wouldn’t always be late. -> Were….. 2.Although it was raining, we worked in the garden. ->Despite

1.If she had a watch, she wouldn’t always be late.
-> Were…..
2.Although it was raining, we worked in the garden.
->Despite…..
3.It’s difficult for hoang to earn his living.
->Hoang….
4.All of them cried when peter told the story.
-> The story……

2 bình luận về “1.If she had a watch, she wouldn’t always be late. -> Were….. 2.Although it was raining, we worked in the garden. ->Despite”

 1. 1. Were she to have a watch, she wouldn’t always be late.
  – Đảo ngữ : Were S + to V/ Were S, S + would/could/might + V
  2. Despite the rain, we worked in the garden.
  – Despite / In spite of+ Noun/gerund (Ving)
  3. Hoang finds it difficult to earn his living.
  – S find Ving/ it/ N + ADJ to do sth
  4. The story which Peter told made all of them cry.
  – Which thay thế N chỉ vật , làm chủ ngữ / tân ngữ trong câu ( có thể đứng sau giới từ )
  – make sb + V-inf : khiến ai như thế nào

  Trả lời
 2. 1.Were she have a watch , she wouldn’t always be late
  -> Đảo ngữ CĐK Loại 2 : Diễn tả hành động không có thật ở Hiện tại
  – If – clause : Thì QKĐ : Were + S + V 
  – Main – clause : Thì TLTQK : S + would + V
  2.Despite the rain , we worked in the garden
  -> Despite + V-ing / N + Clause 
  => Dùng để chỉ về sự đối lập giữa 2 mệnh đề
  3.Hoang has difficulty in earning his living
  -> have difficulty in + V-ing : Gặp khó khăn trong việc gì
  4.The story which Peter told made all of them cried
  -> Which là ĐTQH dùng để thay thế cho DT chỉ vật
  -> Which = The story
  -> make sb + do sth : Khiến ai làm gì
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới