1. It may take days for students to complete their summer homework . -> Students may spend 2. I don’t hate helping my mom wi

1. It may take days for students to complete their summer homework .
-> Students may spend
2. I don’t hate helping my mom with housework .
-> ( Mind )
3. Jo didn’t let me ride her bike
-> Jo refused

2 bình luận về “1. It may take days for students to complete their summer homework . -> Students may spend 2. I don’t hate helping my mom wi”

 1. 1.Students may spend days completing their summer homework
  -> S + may / may not + V-inf
  => Có thể / Có thể không
  -> S + spend + time + V-ing : Dành thời gian làm gì
  2.I don’t mind helping my mom with housework
  -> Thì HTĐ ( PĐ ) : S + don’t / doesn’t + V
  => I , You , We , They + don’t V-inf
  -> don’t mind + V-ing : Không phiền
  3.Jo refused me to ride her bike
  -> refuse ( sb ) + to do sth : Từ chối ( ai ) làm gì
  \text{# TF}

  Trả lời
 2. $\text{Giải đáp:}$
  1. Students may spend days completing their summer homework
  2. I don’t mind helping my mom with housework
  3. Jo refused me to ride her bike

  $\text{Kiến thức áp dụng:}$
  1. Cấu trúc viết lại với “take” và “spend” – Ai đó tốn bao nhiêu thời gian để làm gì:
  $\text{S + spend + <time> + V-ing + …}$
  $\text{It + takes + somebody + <time> + to-V + …}$
  2.don’t hate” là không ghét nghĩa là “don’t mindkhông phiền
  3. $\text{refuse + somebody + to-V}$: từ chối ai làm gì

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới