1. Why you (wear) your old clothes now? – Because I (wash) my car. 2. She (say) that she would phone me this morning, but it’

1. Why you (wear) your old clothes now? – Because I (wash) my car.
2. She (say) that she would phone me this morning, but it’s now 12.00 and she (not phone) yet.
3. Mai hopes she (meet) many interesting people when she (go) on a holiday to Ha Long next month
4. Last night when I (visit) him, he (do) an experiment on the upstairs
5. Tell him (bring) his bike inside – If he (leave) there some one (steal) it

2 bình luận về “1. Why you (wear) your old clothes now? – Because I (wash) my car. 2. She (say) that she would phone me this morning, but it’”

 1. $1.$ are you wearing $…$ am washing.
  $-$ Ta thấy “now” diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm nói.
  $→$ Thì hiện tại tiếp diễn: S + am (I) $/$ is (He, She, It, Danh từ số ít) $/$ are (You,  We, They, Danh từ số nhiều) + V-ing.
  $2.$ said $…$ hasn’t phoned.
  $-$ Vế $1:$ Câu tường thuật trần thuật: S + told + O + (that) + S + V (Lùi thì).
  $-$ Vế $2:$ Ta thấy “yet” diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ và còn tiếp tục ở hiện tại.
  $→$ Thì hiện tại hoàn thành: S + has (He, She, It,  Danh từ số ít) $/$ have (I, We, You, They, Danh từ số nhiều) + not + V (Pii) + O.
  $3.$ will meet $…$ goes.
  $-$ Vế $1:$ Ta thấy “hopes”.
  $→$ Thì tương lai đơn: S + will + V (Bare).
  $-$ Vế $2:$ S + V + when + S + V: khi làm gì.
  $4.$ visited $…$ was doing.
  $-$ Kết hợp thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn để diễn tả một hành động đang xảy ra thì hành động khác xen vào:
    $+$ Hành động đang xảy ra dùng thì quá khứ tiếp diễn: S + was/ were + V-ing.
    $+$ Hành động xen vào dùng thì quá khứ đơn: S +  V (-ed/ bất quy tắc).
  $-$ When + S +  V (-ed/ bất quy tắc), S + was/ were + V-ing.
  $5.$ to bring $…$ leaves $…$ will steal.
  $-$ Vế $1:$ Tell + O + to V: bảo ai đó làm gì.
  $-$ Vế $2:$ Sự việc “ai đó sẽ ăn trộm nó” có thể xảy ra ở hiện tại nếu “anh ấy để xe đạp bên ngoài”.
  $→$ Câu điều kiện loại $I$: If + Thì hiện tại đơn, S + will/ shall/ can/ may/ should/ must + V (Bare).
    $+$ Dùng để diễn tả một sự việc có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

  Trả lời
 2. 1 . are you wearing – am washing 
  – Trong câu có ” now ” -> chia thì hiện tại tiếp diễn : S + is / am / are + ( not ) + V-ing 
  – Chủ ngữ là you -> dùng be là are 
  – Chủ ngữ là I -> dùng be là am 
  2 . said – hasn’t phoned 
  – Câu tường thuật : S + said + ( that ) +  S+ V ( lùi thì ) 
  – Thì hiện tại hoàn thành : S + have / has + ( not ) + V3 
  – Dấu hiệu : yet 
  – Chủ ngữ là She -> đi với has / has not 
  3 . will meet – goes 
  – Hy vọng trong tương lai -> S + hope(s) + ( that ) + S + will + V nguyên mẫu 
  – Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian trong tương lai : TLĐ + when + HTĐ 
  4 . visited – was doing 
  – Diễn tả về 1 hành động , sự việc đang xảy ra trong quá khứ thì 1 hành động khác xen vào -> chia thì quá khứ tiếp diễn : S + was / were + ( not ) + V-ing
  + Hành động đang xảy ra trong quá khứ -> chia quá khứ tiếp diễn 
  + Hành động xen vào -> chia quá khứ đơn 
  5 . to bring – leaves – will steal 
  – Tell sb to do sth : bảo ai đó làm gì 
  – Câu điều kiện loại 1 : If + S + V ( hiện tại đơn ) , S + will / can + V nguyên mẫu 
  + Mệnh đề IF chia thì hiện tại đơn 
  + Mệnh đề chính thường chia thì tương lai đơn

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới