2)How long/you/be/in HN/?/ 3) I/be/in HN/five year 4)she/ television/last night

2)How long/you/be/in HN/?/
3) I/be/in HN/five year
4)she/ television/last nightViết một bình luận

Câu hỏi mới