2.The club members are going to clean up all the classrooms. -> All the classrooms……………………………………

2.The club members are going to clean up all the classrooms.
-> All the classrooms………………………………………………………
chuyển sang bị động



Viết một bình luận

Câu hỏi mới