6.Student 1:Should we bring some snacks to eat? Student 2:………… A.Yes,I did B.Yes,good idea C.Yes,you need D.I d

6.Student 1:Should we bring some snacks to eat?
Student 2:…………
A.Yes,I did B.Yes,good idea C.Yes,you need D.I don’t have
7.In 20 years from now,I think scientists might be able to print new human body parts using ……….
A.3D printer B.drones C.smart homes D.automatic food machine.
8.Student 1:”How might homes change in the future?”
Student 2: “…………..”
A.I have to get a robot helper. B.We can’t use an automatic food machine.
C.We might live in smart homes. D.We should have smart devices.
9.In 10 years’ time,I think people will wear ……… clothes.These clothes will change color or shape when it’s too hot or cold.
A.eco-friendly B.teachnology C.friendly D.smart
10.Don’t forget to bring a …….. It will keep you warm when you sleep at the campsite.
A.flashlight B.towel C.sleeping bag D.battery

1 bình luận về “6.Student 1:Should we bring some snacks to eat? Student 2:………… A.Yes,I did B.Yes,good idea C.Yes,you need D.I d”

 1.      6, B. Yes, good idea. (Vâng, ý hay đấy.)
  • Câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi của bạn đồng nghiệp là khách mời các bạn mang đồ ăn nhẹ để ăn.
       7, A. 3D printer. (Máy in 3D.)
  • Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra hiện nay đang giúp con người áp dụng các công nghệ cao trong nhiều lĩnh vực với chi phí tiết kiệm hơn.
       8, C. We might live in smart homes. (Chúng ta có thể sống trong nhà thông minh.)
  • Câu trả lời cho câu hỏi của sinh viên là nhà thông minh có thể là một su hướng phát triển trong tương lai.
       9, D. Smart (Thông minh)
  • Những trang phục thông minh (smart clothes) sẽ được mặc trong tương lai.
      10, C. Sleeping bag (Túi ngủ)
  • Khi đi cắm trại, bạn cần một giấc ngủ nên đáp án là Sleeping bag.

  Trả lời

Viết một bình luận