87. My mother doesn’t want me to stay up late. My mother ……………….. up late. DISAPPROVES

87. My mother doesn’t want me to stay up late.
My mother ……………….. up late. DISAPPROVES

1 bình luận về “87. My mother doesn’t want me to stay up late. My mother ……………….. up late. DISAPPROVES”

 1. => My mother disapproves of me staying up late.
  -> Disapprove of sb doing something: không tán thành, chấp thuận ai đó làm điều gì.
  Thì hiện tại đơn (The present simple) với động từ thường:
  -> S + Vs/es
  “My mother” là chủ ngữ số ít -> động từ thêm “s”.
  – Tạm dịch: Mẹ tôi không chấp thuận việc tôi thức khuya.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới