Built a sentence using the cues below 1)He/play/guitar/small group/earn/some extra money 2) michael jackson /bear/ Indiana/au

Built a sentence using the cues below
1)He/play/guitar/small group/earn/some extra money
2) michael jackson /bear/ Indiana/august 19th,1958/ musical black family

1 bình luận về “Built a sentence using the cues below 1)He/play/guitar/small group/earn/some extra money 2) michael jackson /bear/ Indiana/au”

 1. 1. He played guitar in a small group to earn some extra money
  Anh ấy chơi ghi-ta ở trong một nhóm nhỏ để kiếm một khoảng tiền phụ
  2. Michael Jackson was born in Indiana on August 19th 1958 in a musical black family
  be born: được sinh ra
  có ngày sẽ đi với giới từ ”on”
  musical black family nói chung chung và đếm được => đi với mạo từ a

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới