c???????????????????? ???????????????? ???????????????????????????? ???????????????????? ( câu nào có 2 tân ngữ làm hai cách giúp em , câu nào sai khiến ghi rõ, xác đị

c???????????????????? ???????????????? ???????????????????????????? ???????????????????? ( câu nào có 2 tân ngữ làm hai cách giúp em , câu nào sai khiến ghi rõ, xác định thì từng câu
15. Tim ordered this train ticket for his mother.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. I lost my keys. I must have somebody make the other keys.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
17. Ross has Joey babysit his son when he is away.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Viết một bình luận

Câu hỏi mới