Câu chủ động chuyển sang câu bị động 1 people eat 40 million hamburgers every day 2 people speak english all over the world 3

Câu chủ động chuyển sang câu bị động
1 people eat 40 million hamburgers every day
2 people speak english all over the world
3 where did they invent gun powder
4 the police didn’t find the missing girl last weekend
5 tourist don’t find the museum very oftenViết một bình luận

Câu hỏi mới