Change into passive voice( đổi sang trực tiếp , gián tiếp , xác định thì của câu đó là gì ?) 19. She showed her ticket to the

Change into passive voice( đổi sang trực tiếp , gián tiếp , xác định thì của câu đó là gì ?)
19. She showed her ticket to the airline agent.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
20. She left her relatives five million dollars.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………Viết một bình luận

Câu hỏi mới