Chia dạng đúng của đt trg ngoặc 1.If Enrico………(pass) his exam,he will be very happy 2.However,if Enrico fails,he……

Chia dạng đúng của đt trg ngoặc
1.If Enrico………(pass) his exam,he will be very happy
2.However,if Enrico fails,he…….(not be) very happy
3.If you stay awake all night,you………(be)very tired tomorrow
4.Alan……..(not win) the lottery if he doesn’t buy a ticket
5.If you eat too much chocolate,you……(becom)fat

2 bình luận về “Chia dạng đúng của đt trg ngoặc 1.If Enrico………(pass) his exam,he will be very happy 2.However,if Enrico fails,he……”

 1. Giải thích chung: 
  → câu điều kiện dùng để diễn tả một hành động xảy ra ở hiện tại -> câu điều kiện loại 1.
  → áp dụng công thức câu điều kiện loại 1: If + S + V(hiện tại đơn), S + will/ won’t + V(nguyên thể).

  1, If Enrico passes his exam, he will be very happy.
  2, However, if Enrico fails, he won’t be very happy.
  3, If you stay awake all night, you will be very tired tomorrow.
  4, Alan won’t win the lottery if he doesn’t buy a ticket.
  5, If you eat too much chocolate, you will become fat.

  Chúc bạn học tốt, nếu được cho mình xin cảm ơn, 5 sao và ctlhn nhé.

             chuu3007.

  Trả lời

Viết một bình luận