Chia động từ ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn: My brother(look)for a job when he(come)across an interesting ad in the

Chia động từ ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn:
My brother(look)for a job when he(come)across an interesting ad in the newspaper.
Nhớ giải thik cho mk nhé mnViết một bình luận

Câu hỏi mới