Chuyển các câu sau sang câu tường thuật: 1.Charlie said, “You can come and stay with me if you are ever in London”. 2.Charlie

Chuyển các câu sau sang câu tường thuật:
1.Charlie said, “You can come and stay with me if you are ever in London”.
2.Charlie said, “I’ll tell Jim I saw you”
3.Charlie said, “I dont know what Fred is doing”.

2 bình luận về “Chuyển các câu sau sang câu tường thuật: 1.Charlie said, “You can come and stay with me if you are ever in London”. 2.Charlie”

 1. 1 Charlie said that I could come and stay with him if I was ever in London .
  – Gián tiếp tường thuật : S + said that + S + V(lùi thì) + O .
  – Đổi tân ngữ , thời gian từ chủ động sang gián tiếp phù hợp với ngữ cảnh .
  – ”You” trong chủ động là tân ngữ ”me” → Đổi thành ”I” .
  – ”Me” trong chủ động là chủ ngữ ”Charlie” → Đổi thành ”him” .
  – ”Can” trong chủ động → Lùi thì xuống ”could” .
  – Thì hiện tại đơn với I và tobe ”is” → Đổi thành ”was”
  2 Charlie said that he would tell Jim he had seen me .
  – Gián tiếp tường thuật : S + said that + S + V(lùi thì) + O .
  – Đổi tân ngữ , thời gian từ chủ động sang gián tiếp phù hợp với ngữ cảnh .
  – Tương lai đơn → Lùi thì xuống ”would + V-inf” .
  – ”I” trong chủ động là chủ ngữ ”Charlie” → Đổi thành ”he” .
  – ”You” trong chủ động là tân ngữ  ”I” → Đổi thành ”me” .
  3 Charlie said that he didn’t know what Fred was doing .
  – Gián tiếp tường thuật : S + said that + S + V(lùi thì) + O .
  – Đổi tân ngữ , thời gian từ chủ động sang gián tiếp phù hợp với ngữ cảnh .
  – ”I” trong chủ động là chủ ngữ ”Charlie” → Đổi thành ”he” .
  – Thì hiên tại đơn → Lùi thì xuống quá khứ đơn .
  – ”Is doing” là hiện tại tiếp diễn → Lùi thì xuống quá khứ tiếp diễn .
  #fromthunderwithlove

  Trả lời
 2. 1. Charlie said that I could come and stay with him if I were ever in London.
  – Lùi thì: Can -> Could
  – Vế sau ta chuyển sang câu điều kiện loại 2:
  @ If + S + V2/ed – (WERE) + adj/N, S + would/could/might (not) + V(bare)
  2. Charlie said that he would tell Jim he had seen me.
  – Câu tường thuật dạng kể:
  @ S + said/told/said to + (O) + (that) + S + V(lùi thì)
  – Lùi thì: Will -> Would và QKĐ -> QKHT (S + had + V3/ed)
  – Đổi ngôi: You -> Me và I -> he
  3. Charlie said that he didn’t know what Fred was doing.
  – Câu tường thuật dạng kể:
  @ S + said/told/said to + (O) + (that) + S + V(lùi thì)
  – Lùi thì: HTĐ -> QKĐ
                    HTTD -> QKTD

  Trả lời

Viết một bình luận