Có `5` câu thuiii ạ, ai cíu eim dzoii :hmu: `1.` `a.` advantages `b.` experiences `c.` finishes `d.` provides Gạch chân `s` c

Có `5` câu thuiii ạ, ai cíu eim dzoii :hmu:
`1.`
`a.` advantages
`b.` experiences
`c.` finishes
`d.` provides
Gạch chân `s` cuối
`2.`
`a.` treated
`b.` performed
`c.` married
`d.` offered
Gạch chân `ed`
`3.`
`a.` educated
`b.` dentist
`c.` trade
`d.` hardware
Gạch chân chữ `d`, câu `a` gạch `d` thứ nhất
`4.`
`a.` improved
`b.` attracted
`c.` exported
`d.` provided
Gạch chân chữ `ed`
`5.`
`a.` blended
`b.` improved
`c.` sighted
`d.` visited
Gạch chân chữ `ed`

2 bình luận về “Có `5` câu thuiii ạ, ai cíu eim dzoii :hmu: `1.` `a.` advantages `b.` experiences `c.` finishes `d.` provides Gạch chân `s` c”

 1. $1.$ D (phát âm là /s/, còn lại phát âm là /iz/)
  $2.$ A (phát âm là /id/, còn lại phát âm là /d/)
  $3.$ A (phát âm là /dʒ/, còn lại phát âm là /d/)
  $4.$ A (phát âm là /d/, còn lại phát âm là /id/)
  $5.$ B (phát âm là /d/, còn lại phát âm là /id/)

  Trả lời

Viết một bình luận