Dịch câu sau sang tiếng anh : Tôi thích Toán , bởi vì nó giúp tôi cải thiện khả năng tư duy và có lẽ nó là môn mà tôi giỏi nh

Dịch câu sau sang tiếng anh :
Tôi thích Toán , bởi vì nó giúp tôi cải thiện khả năng tư duy và có lẽ nó là môn mà tôi giỏi nhất

2 bình luận về “Dịch câu sau sang tiếng anh : Tôi thích Toán , bởi vì nó giúp tôi cải thiện khả năng tư duy và có lẽ nó là môn mà tôi giỏi nh”

 1. #N
  I like Maths because it helps me improve my thinking ability and it’s probably the subject I’m best at.
  => Cấu trúc:
  – S + like/love/enjoy/… + N/V-ing
  – Clause 1 + because + clause 2
  + Because đứng trước MĐ chỉ nguyên nhân [Clause 2]
  – S + tobe + best at + N/V-ing: Giỏi/Tốt nhất ở cái gì/việc gì
  – Help smb do smt: Giúp ai đó làm việc gì.
  => Từ vựng
  – Thinking ability: Khả năng tư duy
  – Probably: Có lẽ

  Trả lời
 2. Tôi thích Toán , bởi vì nó giúp tôi cải thiện khả năng tư duy và có lẽ nó là môn mà tôi giỏi nhất
  -> I like Math because it helps me improve thinking abilities and maybe it’s the subject that I’m good at the most
  – Trong câu có các cấu trúc:
  + Like+ V-ing/ To V: Thích làm gì
  + Help sb do sth: Giúp ai làm gì
  + Good at sth: Tốt/ giỏi về cái gì
  $#CIN$

  Trả lời

Viết một bình luận