Hãy tưởng tượng bạn đã đến một sự kiện âm nhạc. Hãy viết một đoạn khoảng 120 từ về tên sự kiện ;khi nào; ở đâu; với ai; không

Hãy tưởng tượng bạn đã đến một sự kiện âm nhạc. Hãy viết một đoạn khoảng 120 từ về tên sự kiện ;khi nào; ở đâu; với ai; không khí ;chúng ta đã làm gì trong sự kiện âm nhạc đó.
Không sao chép.Không chép mạng.Viết một bình luận

Câu hỏi mới