Hoàn thành các câu sau với dạng đúng của các từ: do, have, make, get, take. 1. We took a picnic lunch to the river and ____ a

Hoàn thành các câu sau với dạng đúng của các từ: do, have, make, get, take.
1. We took a picnic lunch to the river and ____ a day of it.
2. You can _____ your files back after we’ve checked them.
3. She’s completely _____ up with preparing for her exams.

2 bình luận về “Hoàn thành các câu sau với dạng đúng của các từ: do, have, make, get, take. 1. We took a picnic lunch to the river and ____ a”

 1. $1$. made
  – make a day of it : dành cả ngày để làm một việc gì
  – Vế trước chia QKĐ -> Vế sau and chia QKĐ $(+)$ S + V2 / V-ed …
  $2$. have
  – have something back : nhận lại thứ gì 
  – Form : S + can ( not ) + V – ( Không ) thể làm gì -> Chia V nguyên mẫu
  $3$. taken
  – take up with doing something : dành hết thời gian, năng lượng làm gì
  – HTHT $(+)$ S + have / has + P2 … -> Chia V dạng P2 – taken

  Trả lời
 2. =>
  1. made
  -> make a day of it: dành cả ngày để làm gì (việc thấy thích thú + nhiều niềm vui)
  2. have
  -> have sth back: nhận cái gì (cái mà người nào đó đã mượn hoặc lấy từ bạn)
  3. taken
  -> take up with: kết thân với, dành hết thời gian và năng lượng cho cái gì

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới