How many subjects have you learn at school? petter asked me

How many subjects have you learn at school? petter asked me

2 bình luận về “How many subjects have you learn at school? petter asked me”

 1. Đáp án: Peter asked me how many subjects I had learned/learnt at school. 
  Công thức câu tường thuật/ trần thuật dạng câu hỏi WH
  S + asked + O + Wh + S + V (lùi thì)
  V: have learnt – thì hiện tại hoàn thành (đề ghi thiếu) –> lùi thì thành –> QKHT (had + V3/ed)
  #STMIN

  Trả lời

Viết một bình luận