I attended my favorite singer’s live concert last year. until then i saw her in person (had never)

I attended my favorite singer’s live concert last year. until then i saw her in person (had never)

2 bình luận về “I attended my favorite singer’s live concert last year. until then i saw her in person (had never)”

 1. I had never seen my favorite singer’s live in person until I attended her concert last year.
  Dịch: Tôi chưa hề thấy mặt ca sĩ ưa thích của tôi cho đến khi tôi tới dự buổi hòa nhạc của cô ấy năm ngoái.
  S + had + VP2 + …: Cấu trúc thì Quá khứ hoàn thành

  Trả lời
 2. i had never seen my favorite singer’s live in person until I atttended her concert last year.
  dịch :Tôi chưa bao giờ xem trực tiếp ca sĩ yêu thích của mình cho đến khi tham gia buổi hòa nhạc của cô ấy vào năm ngoái.
  CT : quá khứ hoàn thành 
  S+had +Ved/3

  Trả lời

Viết một bình luận