It is _______ to talk about success at in such a changeable and competitive market. (MATURITY)

It is _______ to talk about success at in such a changeable and competitive market. (MATURITY)

2 bình luận về “It is _______ to talk about success at in such a changeable and competitive market. (MATURITY)”

 1. mature vì:
  – mature: chính trực, trưởng thành.
  – It’s adj to do sth: thật ntn khi làm gì.
  – Dịch: Thật trưởng thành và chính trực khi nói về thành công trong một thị trường cạnh tranh và thay đổi như vậy.

  Trả lời
 2. -> Mature
  -> It is + adj + to V/V-ing
  – Maturity (n.): trưởng thành -> Mature (adj.): chín chắn, trưởng thành
  * Tạm dịch: Đã đủ chín chắn để nói về thành công trong một thị trường cạnh tranh và thay đổi như vậy.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới