It + takes/took+ someone + amount of time + to do something (Làm gì mất bao nhiêu thời gian) Cho mk hỏi cấu trúc nầy khi nào

It + takes/took+ someone + amount of time + to do something
(Làm gì mất bao nhiêu thời gian)
Cho mk hỏi cấu trúc nầy khi nào dùng takes và khi nào dùng took nhỉ?Viết một bình luận