Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the f

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
You can drink some beer. Make sure you dont get drunk.
A. You can drink some beer if you get drunk.
B. You can drink some beer as long as you arent drunk.
C. You can drink any beer unless you get drunk.
D. You can drink some beer provided you arent got drunk.

1 bình luận về “Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the f”

 1. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
  You can drink some beer. Make sure you dont get drunk.
  A. You can drink some beer if you get drunk.
  B. You can drink some beer as long as you arent drunk.
  C. You can drink any beer unless you get drunk.
  D. You can drink some beer provided you arent got drunk.
  (D. Bạn có thể uống một chút bia với điều kiện không bị say.)
  Câu điều kiện
  => Ta có cấu trúc: Provided (that) = If/only if: nếu như/chỉ nếu

  Trả lời

Viết một bình luận