Mary will not visit paris next week -> I wish

Mary will not visit paris next week
-> I wish

2 bình luận về “Mary will not visit paris next week -> I wish”

 1. I wish Mary would visit Paris next week
  – DHNB thì tương lai: next week
  – Cấu trúc câu ước ở tương lai: S + wish(es) + (that) + S + would/could + V_nguyên mẫu
  – Vì câu ước là câu mong ước về một việc nào đó sẽ xảy ra hoặc không xảy ra nên khi chuyển từ câu gốc sang câu ước thì phải chuyển cả thể của câu ( VD câu trên dùng phủ định thì khi chuyển sang câu ước thì dùng dạng khẳng định)
  $\text{# themoonstarhk}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới