mọi người dịch từ ram trg trường hợp này giúp e vs ạ the drought stricken farmers who have not seen ram for years

mọi người dịch từ ram trg trường hợp này giúp e vs ạ
the drought stricken farmers who have not seen ram for yearsViết một bình luận

Câu hỏi mới