Choose the correct answer in the bracket 1.I (think /am thinking) you’re crazy ! 2. Look!bin (jumps /is jumpi

Choose the correct answer in the bracket

1.I (think /am thinking) you’re crazy !

2. Look!bin (jumps /is jumping) into the water

Chọn và giải thíchViết một bình luận

Câu hỏi mới