Chuyển sang câu bị động 1 my grandfather built this house in 1990 => 2 picasso was painting guernica

Chuyển sang câu bị động

1 my grandfather built this house in 1990

=>

2 picasso was painting guernica at that time

=>

2 bình luận về “Chuyển sang câu bị động 1 my grandfather built this house in 1990 => 2 picasso was painting guernica”

 1. $1$, This house was built by my grandfather in 1990
  – Cấu trúc quá khứ đơn: S+ was/were+ V_pp+ (by+O)
  – Chủ ngữ ” this house” số ít nên tobe cần dùng là: was
  $2$, Guernica was being painted by Picasso at that time
  – Cấu trúc quá khứ tiếp diễn: S+ was/were+ being+ V_pp+ (by+O)
  – Chủ ngữ ” Guernica” số ít nên tobe cần dùng là: was
  * Lưu ý chung: 
  – Đối với chủ ngữ trong câu chủ động là “they, we, you, I, đại từ bất định,..” thì khi chuyển sang tân ngữ trong câu bị động (by+O) thì có thể lược bỏ
  – Các trạng từ chỉ thời gian luôn đứng cuối câu
  – Các trạng từ chỉ nơi chốn luôn đứng trước “by O”
  $@themoonstarhk$

  Trả lời
 2. 1. This house was built by my grandfather in 1990
  Cấu trúc bị động thì quá khứ đơn: S+was/were+V p.p+(By+O)
  2.  Guernica was being painted by Picasso at that time
  Cấu trúc bị động thì quá khứ tiếp diễn: S+was/were+being+V p.p+(By+O)
  Hai câu trên trạng từ chỉ thời gian phải đứng sau by+O vì:
  Thời gian: Sau by+O
  Nơi chốn: Trước by+O
  Good luck. Xin hay nhất ạ<3

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới