Chuyển sang câu bị động 1. We were happy because we met some interesting people – We ……….. 2 sh

Chuyển sang câu bị động

1. We were happy because we met some interesting people

– We ………..

2 she is proud that she is she leader of the group.

-she …….Viết một bình luận

Câu hỏi mới