Chuyển sang câu bị động 1 when did they translate this book into english ? When……….. this book ……..

Chuyển sang câu bị động

1 when did they translate this book into english ?

When……….. this book ……… into english ?

2 the government is planning a new road near my house .

==> ……Viết một bình luận

Câu hỏi mới