hoàn thành câu sau Lam/usually/ do/washing up/ take out/ rubbish/ after school

hoàn thành câu sau

Lam/usually/ do/washing up/ take out/ rubbish/ after school

2 bình luận về “hoàn thành câu sau Lam/usually/ do/washing up/ take out/ rubbish/ after school”

 1. Lan usually does the washing-up and takes out the rubbish after school
  Dịch: Lan thường rửa bát và đổ rác sau giờ học.
  -Công thức thì hiện tại đơn: +)S + V(s/es)+O…
  -) S+do/does+not+V
  ?)Do/Does+S+V…?
  -Dấu hiệu nhận biết: usually, often,always,sometimes,seldom, every+ khoảng thời gian

  Trả lời
 2. -> Lam usually does the washing up and takes out the rubbish after school.
  – Ta có cụm : ”  do the washing-up”  (rửa chén bát)
  – Cụm từ take out the rubbish : đổ rác
  – DHNB: always -> thì hiện tại đơn
  – Cấu trúc: S + Vs/es ( He, she, it, danh từ số ít -> động từ thêm đuôi s/es)
  – The+ N
  – Cụm từ take out the rubbish : đổ rác
  – Lâm thường giặt giũ và đổ rác sau giờ học.

  Trả lời

Viết một bình luận