I stepped off the train on to the ___ ( crowd ) platform

I stepped off the train on to the ___ ( crowd ) platformViết một bình luận

Câu hỏi mới