If someone (walk)….in here with a gun, I would be very frightened

If someone (walk)….in here with a gun, I would be very frightened

2 bình luận về “If someone (walk)….in here with a gun, I would be very frightened”

 1. Xét vế:
  Vế sau: có would be
  -> would V1
  -> Đây là if 2
  Cấu trúc if  2
  If + s + QKĐ, s + would/could/might + V1
  -> Giải đáp: walked

  Trả lời
 2. If someone walked in here with a gun, I would be very frightened.
  $\text{Giải thích:}$ Câu điều kiện loại 2:
  $\text{If + S + Ved/V2, S + would/could/should/… + V}$
  Dịch: Nếu ai đó bước vao đây với 1 khẩu súng, tôi sẽ rất sợ hãi.
  #chucbanhoctot
  $#thaonguyeneakar$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới