If we meet at 9:30, we (To have) plenty of time

If we meet at 9:30, we (To have) plenty of time

2 bình luận về “If we meet at 9:30, we (To have) plenty of time”

 1. => will have 
  – If-clause chia thì HTD – meet ko chia do chủ ngữ “we” là chủ ngữ ngôi thứ nhất -> Câu điều kiện loại I
  – Diễn tả một giả định có khả năng xảy ra, có thực ở Hiện tại hoặc trong Tương Lai. 
  – Cấu trúc:
  If-clause: If + S + V-s/es + O
                 If + S + don’t/doesn’t + V-inf + O
                 If + S + am/is/are (not) + N/adj/… + O 
  Main-clause: S + will/may/can/might/must/… + V-inf + O
  Tạm Dịch: Nếu chúng ta gặp nhau vào 9:30, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian. 

  Trả lời
 2. If we meet at 9:30, we will have plenty of time
  => Câu điều kiện loại 1 
  => Cấu trúc: If + S + V (e/es) / S + will + V 
  color{pink}{#Ruki}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới