The zookeeper would have punished her with a fine if she….(to feed) the animals

The zookeeper would have punished her with a fine if she….(to feed) the animals

2 bình luận về “The zookeeper would have punished her with a fine if she….(to feed) the animals”

 1. \text{Answer :} had fed
  \rightarrow CĐK Loại 3 : Diễn tả hành động không có thật trong Quá khứ
  – If – clause : Thì QKHT : S + had + VpII
  – Main – clause : Thì TLHT trong QK : S + would have + VpII
  \text{# TF}

  Trả lời
 2. đáp án: hadn’t fed
  GT:
  +) Câu điều kiện loại 3 (nói về điều trái với quá khứ)
  CT: S1 + would + have + VPII + if + S2 + had + VPII.
  +) Dựa về nghĩa thì chọn phủ định: Nếu cô ấy không cho động vật ăn, người quản lý sở thú sẽ trừ tiền lương của cô ấy
  #XIN HAY NHẤT Ạ#
  #CHÚC HỌC TỐT#

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới