Use the following words or phrases to make meaningful sentences: Question 39: It/ difficult/us/ answer/the question

Use the following words or phrases to make meaningful sentences:

Question 39: It/ difficult/us/ answer/the questions.

->

Question 40: Nam/already/do/his homework/ and/he/watch/ TV/now.

->

2 bình luận về “Use the following words or phrases to make meaningful sentences: Question 39: It/ difficult/us/ answer/the question”

 1. 39. It is difficult for us to answer the questions.
  Chủ ngữ giả: It+tobe+adj+(for O)+to Vinf+… : việc gì (đối với ai đó) thì như thế nào
  Dịch: Việc trả lời những câu hỏi đối với chùng tôi thì khó.
  40. Nam has already done his homework and he is watching TV now.
  “already” là dấu hiệu thì hiện tại hoàn thành 
  Cấu trúc: S+have/has+V3/V_ed+…
  “Nam” là tên riêng, ngôi thứ 3 số ít nên dùng trợ động từ “has”
  “now” là dấu hiệu thì hiện tại tiếp diễn
  Cấu trúc: S+am/is/are+V_ing+…
  “Nam” là tên riêng nên dùng tobe “is”

  Trả lời
 2. Question 39: It is difficult for us to answer the questions.
  – It + tobe + adj ( for sb ) + to V:Thật làm sao cho ai làm gì ….
  – Thật khó để chúng tôi trả lời các câu hỏi.
  Question 40 : Nam has already done his homework and he is watching TV now
  – Có “already” chia thì hiện tại hoàn thành
  – Hiện tại hoàn thành : S+ has/have + V3
  – Nam là danh từ số ít nên dùng has
  – Có ” now” chia thì hiện tại tiếp diễn
  – Hiện tại tiếp diễn: S+ is/am/are + Ving
  – Vì he là danh từ số ít nên dùng is
  – Nam đã hoàn thành bài tập về nhà của mình và bây giờ anh ấy đang xem TV

  Trả lời

Viết một bình luận