Viết lại câu nghĩa gần giống với câu cho sẵn: Most students love doing volunteer work, so they join the volunteer cl

Viết lại câu nghĩa gần giống với câu cho sẵn:

Most students love doing volunteer work, so they join the volunteer club. (If…)

1 bình luận về “Viết lại câu nghĩa gần giống với câu cho sẵn: Most students love doing volunteer work, so they join the volunteer cl”

  1. Giải đáp: If most students didn’t love doing volunteer work, they wouldn’t join the volunteer club. 
    – Cấu trúc: SVO, so+ S1+ V1+ O1
    ≈ If+ S+ didn’t+ V+ O, S1+ wouldn’t+ V1+ O1
    – Tạm dịch: Nếu hầu hết học sinh không thích làm việc tình nguyện, họ đã không tham gia câu lạc bộ tình nguyện

    Trả lời

Viết một bình luận