Viết lại câu và giải thích 1 they are writing reports on environment now . ==>the victims…… 2 they a

Viết lại câu và giải thích

1 they are writing reports on environment now .

==>the victims……

2 they are going to buy a new apartment next year .

==>a new apartment…..Viết một bình luận

Câu hỏi mới